Jakie świadczenia objęte są koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego?

Choroba i macierzyństwo

W razie choroby i macierzyństwa ubezpieczonym przysługują świadczenia pieniężne i rzeczowe. Świadczenia pieniężne są wypłacane według ustawodawstwa kraju, w którym dana osoba jest ubezpieczona, bez względu na to, gdzie mieszka i pracuje. Zasada ta ma zastosowanie do wszystkich osób: także emerytów, rencistów i członków ich rodzin. Wysokość i czas wypłacania świadczenia określa kraj, w którym osoba jest ubezpieczona. Świadczenia rzeczowe udzielane są według ustawodawstwa kraju zamieszkania lub pobytu.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Świadczenia pieniężne z tego tytułu wypłacane są zawsze według ustawodawstwa państwa, w którym dana osoba była ubezpieczona w chwili wypadku przy pracy lub wystąpienia choroby zawodowej, bez względu na kraj zamieszkania lub pobytu.

Jeżeli osoba mieszka w innym kraju niż ten, w którym jest ubezpieczona, przyznane są jej świadczenia rzeczowe według ustawodawstwa kraju zamieszkania, a kraj ten otrzyma zwrot kosztów od państwa, w którym osoba jest ubezpieczona.

Inwalidztwo

Kraje UE posiadają co najmniej dwa systemy świadczeń na wypadek inwalidztwa:

  • z uzależnieniem wysokości świadczenia od długości stażu ubezpieczonego: do jego przyznania dana osoba nie musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu w chwili powstania inwalidztwa,
  • wysokość świadczenia nie jest uzależniona od stażu ubezpieczonego, świadczenie jest przyznawane w stałych kwotach, dana osoba, aby uzyskać świadczenie, musi w chwili wystąpienia inwalidztwa podlegać ubezpieczeniu.

Renta inwalidzka jest wypłacana w kraju zamieszkania lub przebywania. Również zasady ustalania stopnia inwalidztwa zależą indywidualnie od kraju (nie są ujednolicone).

Emerytury

Zasady otrzymywania emerytur w krajach UE:

  • opłacane przez pracownika składki oraz dokumentacja dotycząca jego emerytury do czasu osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego pozostają w kraju, w którym był on ubezpieczony;
  • każdy kraj, w którym osoba buła ubezpieczona co najmniej przez rok, powinien wypłacić emeryturę, kiedy pracownik osiągnie wiek emerytalny;
  • emerytura jest wypłacana w tym państwie, w którym osoba uprawniona mieszka lub przebywa, bez obniżania jego wysokości czy zawieszania wypłat.

Świadczenia w razie śmierci żywiciela

Zasady dotyczące emerytur i rent:

  • jeśli zmarły przed śmiercią był pracownikiem lub osobą samodzielnie zarobkującą, renta przyznana pozostałemu przy życiu współmałżonkowi zostanie obliczona według zasad, jakie byłyby zastosowane wobec samego ubezpieczonego;
  • jeśli zmarły był emerytem, renta przyznana pozostałemu przy życiu współmałżonkowi zostanie obliczona według ustawodawstwa krajowego;
  • renty powinny być wypłacane bez obniżania lub zmiany wysokości i zawieszania wypłat, niezależnie od miejsca zamieszkania pozostałego przy życiu współmałżonka (w obrębie UE).

Świadczenia dla sierot

Sierota pozostała po śmierci osoby, która była ubezpieczona według ustawodawstwa tylko jednego państwa członkowskiego, będzie miała prawo do świadczenia dla sierot zgodnie z ustawodawstwem tego państwa i będzie ono wypłacane w miejscu zamieszkania. Natomiast, gdy osoba ta ubezpieczona była według ustawodawstwa kilku krajów UE, otrzyma świadczenia zgodnie z ustawodawstwem państwa zamieszkania lub według ustawodawstwa kraju, w którym zmarły był najdłużej ubezpieczony.

Zasiłki pogrzebowe

Wypłacane są przez państwo, w którym zmarły był ubezpieczony

Świadczenia z tytułu bezrobocia

Niemożliwe jest ubieganie się o tego typu świadczenia w kraju, w którym nie było się ubezpieczonym bezpośrednio przed utratą pracy. Jeśli dana osoba jest ubezpieczona w kraju zamieszkania, gdzie również pracuje, ma prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia na tych samych warunkach, co obywatele tego państwa.

Zasiłki rodzinne

Jeśli członkowie rodziny zamieszkują kraj, w którym dana osoba jest ubezpieczona jako pracownik lub osoba samodzielnie zarobkująca, kraj ten będzie wypłacał jej zasiłki rodzinne w takiej samej wysokości jak obywatelom tego państwa.

Jeśli natomiast nie zamieszkują oni w kraju, w którym dana osoba jest ubezpieczona, ale ma ona prawo do zasiłków rodzinnych według ustawodawstwa kilku krajów, jej rodzinie przysługuje najwyższy zasiłek przewidziany przez ustawodawstwo jednego z tych krajów.


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.