Postęp w leczeniu nowotworów

Jednym z największych osiągnięć XX w. jest rozwój nauk medycznych. Nowe techniki diagnozowania, nowe metody leczenia, rozwój nauk farmaceutycznych przyczyniły się do poprawy jakości współczesnego człowieka. Szczególnie wiele uczyniono w zakresie leczenia i diagnozowania chorób nowotworowych.
Wyraźnie widać to w analizie danych dotyczących leczenia nowotworów żołądka, przeprowadzonym przez zespół lekarzy w składzie dr Andrzej Chaber, Tomasz A. Guzel, prof. dr hab. Ireneusz W. Krasnodębski z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia Akademii Medycznej w Warszawie.

- Celem naszej pracy była ocena postępu w zakresie możliwości leczenia nowotworów oraz efektywności stosowanych metod, jaki dokonał się w ciągu ostatnich 30 lat. - wyjaśniają lekarze, którzy przeanalizowali dane pochodzące z lat 1975 - 2003. W tym czasie w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia Akademii Medycznej leczono 648 chorych, w tym 415 mężczyzn i 233 kobiety. Dla celów porównawczych dane dotyczące przebiegu choroby i efektów leczenia podzielono na 4 grupy. Grupa 1 obejmowała 183 chorych leczonych w latach 1975-1982. W grupie drugiej uwzględniono historie choroby 118 pacjentów z lat 1983-1988. Do grupy trzeciej włączono dane dotyczące 156 chorych leczonych w latach 1989-1996, natomiast w ostatniej czwartej grupie znalazły się opisy przypadków 191 chorych leczonych w latach 1997-2003 . W poszczególnych grupach dokonano oceny i porównano m.in.: stopień zaawansowania procesu nowotworowego oraz bezpośrednie wyniki leczenia.

- Jednym z analizowanych wskaźników była śmiertelność pooperacyjna. Analiza danych pozwala stwierdzić, że zdecydowanie zmniejszyła się ona w ostatnich latach - podsumowują wyniki badań lekarze - "Rozwój technik medycznych pozwolił na częstsze stosowanie skutecznych zabiegów chirurgicznych".

Zarazem jednak według naukowców niepokojący jest utrzymujący się wysoki odsetek chorych (ok.70 proc.) przyjmowanych do leczenia z zaawansowanym procesem nowotworowym.

Z tego względu konieczne jest wdrażanie i upowszechnianie programów wczesnej diagnostyki nowotworowej. Według lekarzy z Akademii Medycznej w Warszawie, dalsza poprawa wyników zależy przede wszystkim od wczesnego rozpoznawania mniej zaawansowanych postaci raka żołądka.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.