Regulamin świadczenia usług

I. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi internetowej w postaci:
  • zamieszczenia prezentacji
  • zamieszczenia strony www
  • utrzymania kont pocztowych
  • rejestracji subdomeny

w portalu internetowym www.domyopieki.pl

  1. Usługodawcą jest Point Group Marek Gabański, prowadząca portal internetowy www.domyopieki.pl,  z siedzibą w Warszawie.
  2. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Point Group świadczenie usługi internetowej w pkt. 1 poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, dostępnego na powyższej stronie internetowej lub wysłanie zlecenia listownie bądź faksem.
  3. Złożenie zlecenie jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a firmą Point Group o świadczenie usługi internetowej na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania okresu abonamentowego.
  4. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
  5. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług firmy Point Group.
  6. Point Group zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.domyopieki.pl W przypadku zmian w Regulaminie, Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od chwili opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronach www.domyopieki.pl, na zasadach określonych w art. VII Regulaminu.

   W przypadku wniesienia sprzeciwu, Point Group ma prawo do:

   1. potraktowania sprzeciwu jako oferty wcześniejszego rozwiązania umowy i przyjęcia jej za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń,
   2. odrzucenia oferty i utrzymania usługi internetowej na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego okresu abonamentowego
  7. "Okres abonamentowy" to maksymalny okres czasu przeznaczony na udostępnienie usługi internetowej w portalu Domy Opieki.
  8. "Dostępność usługi" towidzialność usługi internetowej w portalu Domy Opieki. Gwarancja dostępności dotyczy wszystkich oferowanych usług. W czas dostępności usługi wliczane są również przerwy dotyczące konserwacji systemu.

II. Panel Klienta

  1. W celu zamówienia i zarządzania usługami świadczonymi przez Point Group niezbędne jest założenie przez Klienta konta w systemie informatycznym zwanym dalej Panelem Klienta.
  2. Klient, zakładając konto w Panelu Klienta podaje login będący jego adresem e-mail oraz
   hasło.
  3. Klient zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do logowania w Panelu  Klienta osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki ujawnienia tych danych.
  4. Point Group  zobowiązuje się do podjęcia wszelkich technicznie możliwych i uzasadnionych kroków w celu ochrony danych zgromadzonych  w Panelu Klienta przed dostępem i ingerencją osób trzecich, jak  również przed nieuprawnionym użyciem Panelu Klienta.
  5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminów obowiązujących w Point Group a w szczególności w przypadku  wykorzystywania usług do działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub  naruszających prawa osób trzecich, Point Group może zablokować świadczone usługi albo zawiesić dostęp  do konta w Panelu Klienta.
  6. Point Group zastrzega sobie prawo usunięcia konta w Panelu Klienta, w którym przez okres 3 ostatnich miesięcy nie było żadnej aktywnej usługi.

III. Dane osobowe

  1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych  danych  podzas zakładania konta
   w Panelu  Klienta.  W  przypadku  stwierdzenia,  że  dane  podane  przez  Klienta  nie  są  prawdziwe  lub kompletne,  Point Group  ma  prawo  usunąć konto w Panelu  Klienta  wraz  z zamówionymi za jego pomocą usługami  i  wypowiedzieć  tym  samym  wszystkie  łączące  ją  z  Klientem  umowy  dotyczące  usług zamówionych  w  ramach  tego  konta.  Przed  wypowiedzeniem  umów  Point Group  wezwie  Klienta  do poprawienia  lub  uzupełnienia  danych  wysyłając stosowne  wezwanie  na  adres  poczty  elektronicznej podany w Panelu Klienta.
  2. Point Group ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do wykonania usług. Podanie  danych osobowych wskazanych w formularzu podczas zakładania konta w Panelu Klienta jest dobrowolne.
  3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pomocą Panelu Klienta oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już z będne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  4. Point Group  ma  prawo,  w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, przekazać dane osobowe Klienta Fundacji www.domyopieki.pl z siedzibą w Warszawie, ul. Chlewińska 13
  5. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi lub dokonania płatności elektronicznej.
  6. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi i będących Konsumentami Point Group ma prawo zażądać  dostarczenia  kopii  dokumentu  potwierdzającego  tożsamość  Klienta a Kliet ma obowiązek przedstawić Point Group  kopię tego dokumentu  w ciągu 7 dni.  
   Kopia  dokumentu potwierdzającego  tożsamość  powinna  pozwalać  na  odczytanie  imienia  i nazwiska,    numeru ewidencyjnego    PESEL    lub    innego    numeru    ewidencyjnego,    serii    oraz    numeru    dokumentu stwierdzającego  tożsamość  oraz  adresu  zamieszkania.  Klient  przed  dostarczeniem  w/w  kopii zobowiązany  jest  zamazać  wszelkie  inne  dane  znajdujące  się  na  dostarczanym  dokumencie, a w szczególności: wizerunek, nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu oraz wzrost.  W przypadku przekazania kopii dokumentu bez wcześniejszego zamazania zbędnych danych Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych, które udostępnił Point Group.
  7. W  przypadku  Klientów  nie  będących  Konsumentami  Point Group  ma  prawo  zażądać  dostarczenia dokumentów  poświadczających  prowadzenie  działalności  gospodarczej  lub  innych  dokumentów poświadczających status prawny Klienta a Klient ma obowiązek przedstawić Point Group te dokumenty w ciągu 7 dni.
  8. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i
   przetwarzania danych  przez  Point Group  oraz  Fundację www.domyopieki.pl, prawie wglądu do swoich danych iich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania  danych,  wynikających  z  ustawy  o ochronie  danych  osobowych.

IV. Ochrona prywatności.

 • Administratorem danych osobowych Klienta jest Point Group Marek gGabański, ul. Chlewińska 13, 01-695 Warszawa
 • Dane osobowe podane przez Klienta są przetwarzane w celach realizacji umowy, zlecenia oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)
 • Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w zakresie wskazanym w formularzu zamówienia.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji umowy.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
 • Klient może otrzymywać drogą elektroniczną, w szczególności na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, materiały o charakterze marketingowym lub promocyjnym, jeżeli wyrazi na to zgodę.
 • Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@pointgroup.pl


V. Zamawianie usługi internetowej.

  1. Point Group zobowiązuje się do aktywowania usługi internetowej poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, dostępnego na powyższej stronie internetowej lub wysłanie zlecenia listownie bądź faksem oraz wystawienia faktury pro forma tytułem utrzymania usługi.
  2. Faktura VAT zostanie wystawiona oraz wysłana pocztą do Klienta do 7 dni od odnotowania wpłaty na koncie Usługodawcy.
  3. Brak wpłaty na koncie Usługodawcy za usługę internetową w ciągu 14 dni od daty zamówienia usługi powoduje zablokowanie dostępu do usługi 15 dnia od daty zamówienia na kolejnych 7 dni. Jeżeli w tym czasie Point Group odnotuje wpłatę na koncie tytułem utrzymania usługi internetowej, dostęp do niej zostanie odblokowany, a abonament przedłużony na okres abonamentowy wskazany w elektronicznym wniosku zamówienia, liczony od daty zamówienia usługi z zastrzeżeniem określonym w art. II Regulaminu.
  4. Usługa internetowa nieopłacona w ciągu 14 dni od daty zamówienia zostanie usunięta wraz z usługami dodatkowymi zamówionymi do tej usługi internetowej. Zamówienie zostanie anulowane, o czym Point Group poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznej. Anulowanie zamówienia jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

VI. Przedłużanie okresu świadczenia usługi internetowej.

  1. Na 14 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego Point Group prześle fakturę pro forma tytułem utrzymania usługi internetowej na kolejny okres abonamentowy.
  2. Klient dokonuje przedłużenia okresu abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Point Group, na podstawie przesłanej faktury pro forma, tytułem utrzymania usługi, na kolejny okres abonamentowy.
  3. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty za kolejny okres abonamentowy najpóźniej ostatniego dnia okresu abonamentowego poprzedniego okresu abonamentowego usługi internetowej.
  4. Klient dokonując wpłaty tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu, cennika i specyfikacji usługi, dostępnych na stronie www.domyopieki.pl i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie usługi internetowej w kolejnym okresie abonamentowym. Zatwierdzone warunki są jedynymi obowiązującymi na jakich Point Group świadczy usługę.
  5. Po odnotowaniu wpłaty na koncie Point Group, tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, świadczenie usługi zostanie przedłużone o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie Point Group.
  6. Brak wpłaty na koncie Point Group tytułem utrzymania usługi internetowej na kolejny okres abonamentowy do ostatniego dnia okresu abonamentowego usługi oznaczać będzie zablokowanie dostępu do niej, począwszy od następnego dnia po zakończeniu okresu abonamentowego.
  7. Jeżeli w terminie 14 dni od daty zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego Point Group odnotuje wpłatę na koncie tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu.
  8. Brak wpłaty na koncie Point Group tytułem utrzymania usługi internetowej na kolejny okres abonamentowy do 14 dnia po zakończeniu poprzedniego okresu abonamentowego oznaczać będzie rozwiązanie umowy z Point Group oraz usunięcie usługi z portalu internetowego.

VII. Płatności

  1. Opłata za usługę internetową ustalana jest według cennika znajdującego się na stronie portalu, obowiązującego w dniu zamówienia usługi lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego. Opłata abonamentowa jest niepodzielna.
  2. Płatność za usługę internetową rozliczana jest w okresach abonamentowych.
  3. Point Group zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi. Nowe ceny zostają podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym na stronie portalu i obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiana ceny usługi internetowej w trakcie trwania bieżącego abonamentu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Klienta do końca opłaconego okresu abonamentowego usługi, lub zgodnie z zawartą indywidualnie umową.
  4. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi na wskazany przez Point Group rachunek bankowy
  5. Faktura VAT tytułem utrzymania usługi wystawiana jest zgodnie z danymi podanymi przez Klienta.
  6. W przypadku dokonywania płatności za usługi w Point Group koszty bankowe Zleceniodawcy i Beneficjenta (Point Group) pokrywa Zleceniodawca.
  7. Zwroty wpłat będą przekazywane na numer rachunku bankowego Klienta w Polsce.

VIII. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta.

  1. Klient zobowiązany jest do informowania Point Group o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.
  2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
  3. Klient w pełni odpowiada za materiały i treści zamieszczone na swojej stronie www i prezentacji, a w szczególności za prawa autorskie do zamieszczonych tam materiałów.
  4. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
  5. Point Group ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi, bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli, Klient złamie postanowienia umowy.

IX. Obowiązki i odpowiedzialność Point Group.

  1. Firma Point Group zobowiązana jest do świadczenia usługi internetowej w pełnym zakresie i z należytą starannością, nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub błędne wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
  2. Firma Point Group zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi internetowej, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
  3. Firma Point Group gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali roku.
  4. Point Group nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
   1. braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich
   2. klęsk żywiołowych,
   3. naruszenia postanowień umowy przez Klienta.
  5. Firma Point Group nie ponosi odpowiedzialności za materiały i treści zamieszczone na stronach www i prezentacjach Klientów, a w szczególności do praw autorskich zamieszczonych tam materiałów.
  6. Odpowiedzialność Point Group jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.

X. Postępowanie reklamacyjne.

  1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Point Group w formie pisemnej na adres korespondencyjny Point Group i określać:
   1. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Point Group,
   2. rodzaj usługi, której dotyczy,
   3. zarzuty Klienta,
   4. okoliczności uzasadniające reklamację,
   5. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego błedu
  2. Firma Point Group zobowiązuje się udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania poprzez wskazanie - czy uznaje reklamacje, sposób rozwiązania problemu, informację czy reklamacja jest uzasadniona

XI. Postanowienia końcowe.

  1. Do umowy pomiędzy Klientem a Point Group zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
  2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a firmą Point Group , którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Point Group.
  3. Point Group zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień umowy.
  4. Regulamin obowiązuje od dnia 17.10.2007 r.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.