Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu internetowego

I. Postanowienia ogólne.
 • Regulamin dotyczy zasad, warunków i zakresu dopuszczalnego korzystania z serwisu internetowego www.domyopieki.pl prowadzonego przez Point Group Marek Gabański z siedzibą w Warszawie, ul. Chlewińska 13 zwanym w dalszej części Zasad „Point Group”.
 • Użytkownikiem jest osoba korzystająca z serwisu internetowe, o którym mowa w pkt. I.1.
 • Zawartość strony www.domyopieki.pl stanowi własność Point Group lub innych podmiotów i jest prawnie chroniona.
II. Obowiązek przestrzegania prawa.
 • Klient zobowiązuje się do korzystania z serwisu www.domyopieki.pl w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.
 • W przypadku uzyskania przez Point Group informacji o korzystaniu przez użytkownika z serwisu www.domyopieki.pl niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Point Group ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 • Kopiowanie zawartosci serwisu www.domyopieki.pl w całości bądź w częśc jest zabronione. Zawartość serwisu www.domyopieki.pl chroniona jest prawem autorskim a nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej własności przemysłowej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
 • Zawartość strony www.domyopieki.pl została przygotowana przez Point Group oraz podmioty współpracujące w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak Point Group nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości strony www.domyopieki.pl.
 • Użytkownicy, kożystają z serwisu www.domyopieki.pl na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik
  nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do Point Group.
 • Zabronione jest korzystanie ze strony www.domyopieki.pl w sposób sprzeczny z prawem, zasadami
  współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, Netykietą oraz wszelkie działania obniżające sprawność działania serwisu www.domyopieki.pl. Działania takie stanowią podstwę do natychmiastowego zablokowania dostępu do strony www.domyopieki.pll dla danego użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

III. Panel Klienta

 1. W celu zamówienia i zarządzania usługami świadczonymi przez Point Group niezbędne jest założenie przez Klienta konta w systemie informatycznym zwanym dalej Panelem Klienta.
 2. Klient, zakładając konto w Panelu Klienta podaje login będący jego adresem e-mail oraz
  hasło.
 3. Klient zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do logowania w Panelu  Klienta osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki ujawnienia tych danych.
 4. Point Group  zobowiązuje się do podjęcia wszelkich technicznie możliwych i uzasadnionych kroków w celu ochrony danych zgromadzonych  w Panelu Klienta przed dostępem i ingerencją osób trzecich, jak  również przed nieuprawnionym użyciem Panelu Klienta.
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminów obowiązujących w Point Group a w szczególności w przypadku  wykorzystywania usług do działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub  naruszających prawa osób trzecich, Point Group może zablokować świadczone usługi albo zawiesić dostęp  do konta w Panelu Klienta.
 6. Point Group zastrzega sobie prawo usunięcia konta w Panelu Klienta, w którym przez okres 3 ostatnich miesięcy nie było żadnej aktywnej usługi.

IV. Dane osobowe

 1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych  danych  podzas zakładania konta w Panelu  Klienta.  W  przypadku  stwierdzenia,  że  dane  podane  przez  Klienta  nie  są  prawdziwe  lub kompletne,  Point Group  ma  prawo  usunąć konto w Panelu  Klienta  wraz  z zamówionymi za jego pomocą usługami  i  wypowiedzieć  tym  samym  wszystkie  łączące  ją  z  Klientem  umowy  dotyczące  usług zamówionych  w  ramach  tego  konta.  Przed  wypowiedzeniem  umów  Point Group  wezwie  Klienta  do poprawienia  lub  uzupełnienia  danych  wysyłając stosowne  wezwanie  na  adres  poczty  elektronicznej podany w Panelu Klienta.
 2. Point Group ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do wykonania usług. Podanie  danych osobowych wskazanych w formularzu podczas zakładania konta w Panelu Klienta jest dobrowolne.
 3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pomocą Panelu Klienta oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już z będne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Point Group  ma  prawo,  w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, przekazać dane osobowe Klienta Fundacji www.domyopieki.pl z siedzibą w Warszawie, ul. Chlewińska 13
 5. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi lub dokonania płatności elektronicznej.
 6. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi i będących Konsumentami Point Group ma prawo zażądać  dostarczenia  kopii  dokumentu  potwierdzającego  tożsamość  Klienta a Kliet ma obowiązek przedstawić Point Group  kopię tego dokumentu  w ciągu 7 dni.  
  Kopia  dokumentu potwierdzającego  tożsamość  powinna  pozwalać  na  odczytanie  imienia  i nazwiska,    numeru ewidencyjnego    PESEL    lub    innego    numeru    ewidencyjnego,    serii    oraz    numeru    dokumentu stwierdzającego  tożsamość  oraz  adresu  zamieszkania.  Klient  przed  dostarczeniem  w/w  kopii zobowiązany  jest  zamazać  wszelkie  inne  dane  znajdujące  się  na  dostarczanym  dokumencie, a w szczególności: wizerunek, nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu oraz wzrost.  W przypadku przekazania kopii dokumentu bez wcześniejszego zamazania zbędnych danych Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych, które udostępnił Point Group.
 7. W  przypadku  Klientów  nie  będących  Konsumentami  Point Group  ma  prawo  zażądać  dostarczenia dokumentów  poświadczających  prowadzenie  działalności  gospodarczej  lub  innych  dokumentów poświadczających status prawny Klienta a Klient ma obowiązek przedstawić Point Group te dokumenty w ciągu 7 dni.
 8. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i
  przetwarzania danych  przez  Point Group  oraz  Fundację www.domyopieki.pl, prawie wglądu do swoich danych iich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania  danych,  wynikających  z  ustawy  o ochronie  danych  osobowych.
V. Ochrona prywatności.
 • Administratorem danych osobowych Klienta jest Point Group Marek gGabański, ul. Chlewińska 13, 01-695 Warszawa
 • Dane osobowe podane przez Klienta są przetwarzane w celach realizacji umowy, zlecenia oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)
 • Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w zakresie wskazanym w formularzu zamówienia.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji umowy.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
 • Klient może otrzymywać drogą elektroniczną, w szczególności na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, materiały o charakterze marketingowym lub promocyjnym, jeżeli wyrazi na to zgodę.
 • Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@pointgroup.pl
VI. Postanowienia końcowe.
 • Point Group zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdej chwili
 • Korzystanie przez użytkownika z serwisu www.domyopieki.pl po zmianie Regulaminu oznacza akceptację zmian.
 • Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie www.domyopieki.pl.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.